ABC Pacjenta

????????????????????????????????????????????????????????????????
13.08.2015
Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego

Sezon wypoczynkowy rozpoczęty i wielu z nas z niecierpliwością czeka na swój upragniony urlop. Zanim jednak przygotujemy zestaw kreacji na każdą okazję i z niemałym trudem upchniemy go do walizki pamiętajmy o tym, co najważniejsze – o naszym zdrowiu.

Nie ważne czy jesteśmy młodzi i zdrowi, czy też w „sile wieku” i trapią nas różne dolegliwości, zawsze wybierając się na wojaże po Europie pamiętajmy o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla siebie i każdej z towarzyszących nam osób (również dzieci). Plastikowa, niebieska karta EKUZ, wielkości dowodu osobistego, potwierdza nasze prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA na koszt NFZ, a więc uratuje nas i naszą kieszeń w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy wypadku za granicą.

Posiadanie karty EKUZ nie jest oczywiście obowiązkowe, niemniej zapewni nam poczucie bezpieczeństwa, ponieważ w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej, okazując miejscowemu lekarzowi kartę EKUZ, powinniśmy zostać potraktowani tak, jak osoba ubezpieczona w tym kraju. Za udzieloną pomoc nie powinniśmy być obciążeni finansowo innymi kosztami niż koszty, które zgodnie z prawem danego kraju ponoszą osoby w nim ubezpieczone. O tym, jaka pomoc jest nam w danym momencie niezbędna decyduje lekarz udzielający pomocy w kraju, w którym się znajdziemy, uwzględniając charakter choroby czy urazu oraz przewidywany okres trwania leczenia, a także pobytu osoby ubezpieczonej w danym państwie członkowskim. Należy pamiętać, że karta EKUZ stanowi dla nas gwarancję, że w państwie pobytu w razie potrzeby skorzystamy z takiego samego leczenia, w tym procedur i stawek, jakie przewidziane są dla obywatela tego kraju ubezpieczonego w powszechnym (publicznym) systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Nie oznacza to jednak, że w razie choroby, czy wypadku posiadaczowi karty EKUZ wszystkie świadczenia zostaną udzielone za darmo. W dużej mierze zależy to od przepisów i zasad udzielania pomocy medycznej w danym kraju członkowskim UE/EFTA. Istnieją kraje posiadające system bezpłatnej, powszechnej ochrony zdrowia, jak również kraje, w których wszystkie koszty leczenia pokrywa pacjent, który następnie występuje do instytucji właściwej o ich zwrot, jak również kraje o systemie mieszanym, gdzie istnieje obowiązek współfinansowania udzielanych świadczeń przez pacjenta. W wielu krajach członkowskich UE/EFTA w ramach publicznej służby zdrowia nie jest np. finansowany transport karetką pogotowia, czy też świadczenia z zakresu ratownictwa, zwłaszcza górskiego. Dlatego przed wyjazdem warto zorientować się jakie są zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w kraju, w którym będziemy wypoczywali. A z uwagi na to, że NFZ nie pokrywa kosztów udziału własnego świadczeniobiorców (pacjentów) w przypadku wyjazdu do kraju członkowskiego UE/EFTA, w którym obowiązuje taki system opieki zdrowotnej, ważne jest by przed wyjazdem wykupić dodatkowe prywatne ubezpieczenie, co pozwoli uniknąć obciążenia kosztami.

Karta EKUZ jest bezpłatna i może być wydana każdej osobie ubezpieczonej w NFZ na podstawie pisemnego wniosku, który można pobrać ze strony internetowej NFZ:

www.nfz-szczecin.pl/jak_uzyskac_ekuz

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie NFZ, można przesłać go również pocztą, mailem lub faksem. Kartę EKUZ można odebrać osobiście w oddziale NFZ lub wskazać we wniosku adres do wysyłki. Karta EKUZ na prawidłowo wypełniony wniosek wydawana jest z reguły w dniu złożenia wniosku, ale w okresie wzmożonych wyjazdów wakacyjnych należy się liczyć z koniecznością oczekiwania w kolejce. Karta EKUZ ma określony termin ważności, zwykle jest to okres 6 miesięcy, choć w przypadku osób pobierających świadczenia emerytalne jej okres ważności wynosi do 5 lat. W niektórych krajach członkowskich podczas udzielania świadczeń medycznych wymagane jest okazanie wraz z kartą EKUZ również dokumentu tożsamości, czyli paszportu lub dowodu osobistego.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Czy na receptę wystawioną w Polsce można kupić leki za granicą?

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich umożliwiły lekarzom wystawianie specjalnych recept tzw. „recept transgranicznych” pacjentom, którzy zamierzają wykupić leki w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Recepta transgraniczna może być zrealizowana wyłącznie za pełną odpłatnością – niezależnie od uprawnień przysługujących pacjentowi w Polsce. By wystawić receptę transgraniczną lekarz nie potrzebuje jakiś szczególnych druków, ale aby wprowadzić jednolity system umożliwiający właściwe rozpoznanie recepty transgranicznej na terenie wszystkich państw Unii, Komisja Europejska określiła dla nich minimalne wymagania. Dane, które muszą się znaleźć na takiej recepcie to: imię (imiona) i nazwisko pacjenta, jego data urodzenia, imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę oraz jej tytuł zawodowy, a także dane umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu (adres email lub nr telefonu lub faksu wraz z prefiksem międzynarodowym), adres miejsca wystawienia recepty (nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu) oraz oznaczenie „Polska” lub skrót „PL”, a także dane dotyczące przepisanego leku: nazwę międzynarodową leku lub nazwę handlową jeżeli przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych (w takim przypadku lekarz na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy handlowej); postać leku, dawkę, ilość leku, sposób dawkowania oraz datę wystawienia recepty i własnoręczny podpis osoby wystawiającej receptę. Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”. Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością.

Wszystkie ważne informacje dotyczące ochrony zdrowia polskich obywateli w krajach członkowskich UE/EFTA oraz niezbędne formularze i dokumenty znajdziecie Państwo pod adresem internetowym: www.ekuz.nfz.gov.pl

powrót