ABC PACJENTA: PACJENT UPRZYWILEJOWANY

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
18.04.2016

Prawa i obowiązki w aptece.

Wśród Pacjentów aptek można wyróżnić grupę osób, której przysługują dodatkowe zniżki na leki wydawane z przepisu lekarza oraz obsługa poza kolejnością, wynikające z posiadanych przez te osoby uprawnień dodatkowych. Szczególne uprawnienia pacjentów do leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyrobów medycznych określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r., nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami).

Do osób uprzywilejowanych należą m. in.:

  • Inwalidzi wojenni
  • Inwalidzi wojskowi
  • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
  • Osoby represjonowane
  • Kombatanci
  • Zasłużeni honorowi dawcy krwi
  • Zasłużeni dawcy przeszczepu

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej.

Uprawnienia dodatkowe inwalidy wojennego

Zgodnie z przepisami prawa inwalidzie wojennemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1). Inwalida wojenny ma prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera lub pielęgniarki, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 46 ust. 4,5). Zgodnie z art. 47c inwalidom wojennym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (również w aptece).

Uprawnienia dodatkowe inwalidy wojskowego

Inwalidzie wojskowemu przysługuje prawo do bezpłatnego (do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych) zaopatrzenia w leki objęte wykazem refundacyjnym w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 45 ust. 1), a także prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 1) oraz prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, również w aptece (art. 47c).

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwalidy wojennego i inwalidy wojskowego jest „Książeczka inwalidy wojennego-wojskowego” koloru zielonego, wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 

Uprawnienia dodatkowe cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Osobom takim przysługuje prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii Rp lub Rpz oraz refundowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1), a także prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera lub pielęgniarki, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 1).

Dokumentem uprawniającym do korzystania z uprawnień dodatkowych jest brązowa „Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych”, wydawana przez ZUS.

Uprawnienia dodatkowe osób represjonowanych

Osobom posiadającym brązową „Legitymację Osoby Represjonowanej”, wydaną przez ZUS przysługuje prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz oraz refundowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1) oraz prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera lub pielęgniarki, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 4, 5).

Uprawnienia dodatkowe kombatantów

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia kombatanckie jest „Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich” w kolorze niebieskim lub granatowa „Legitymacja Kombatanta” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kombatanci posługujący się tymi dokumentami mają prawo do korzystania poza kolejką ze świadczeń opieki zdrowotnej, również w aptece (art. 47c), nie mają jednak uprawnień do dodatkowych zniżek na leki, środki spożywcze, czy wyroby medyczne.

Uprawnienia dodatkowe zasłużonego honorowego dawcy krwi i zasłużonego dawcy przeszczepu

Osoba legitymująca się czerwoną legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydaną przez Zarząd Okręgowy PCK ma prawo do bezpłatnego (do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych) zaopatrzenia w leki objęte wykazem refundacyjnym w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem (art. 43 ust. 1 pkt 1) oraz prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów (art. 43 ust. 1 pkt 2). Leki te zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Należą do nich m. in.: kwas foliowy, żelazo oraz witaminy z grupy B. Osoba taka posiada również prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, również w aptece (art. 47c). Te same uprawnienia przysługują także Pacjentowi posiadającemu niebieską „Legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” wydaną przez Ministra Zdrowia.

Uprawnienia dodatkowe małżonków inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdów i wdowców po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej

 

Osobom tym przysługuje prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności Rp i Rpz oraz refundowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1), po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe, tj. Decyzji Dyrektora OW NFZ lub decyzji ZUS o przyznaniu renty rodzinnej lub książeczki małżonka razem z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego i zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego.

Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z uprawnień dodatkowych w placówkach służby zdrowia, w tym w aptekach, Pacjent zobowiązany jest każdorazowo okazać stosowny dokument potwierdzający przysługujące mu uprawnienia. W przypadku wystawiania recepty lekarz umieszcza adnotację o przysługujących uprawnieniach dodatkowych w dokumentacji medycznej pacjenta oraz wypełnia znajdujący się na recepcie kwadrat „uprawnienia dodatkowe”, umieszczając tam odpowiedni symbol uprawnień dodatkowych (np. IB, IW, czy ZK). Ten sam dokument Pacjent zobowiązany jest przedstawić w aptece podczas realizacji recepty. Pracownik apteki, który realizuje receptę Pacjenta posiadającego uprawnienia dodatkowe, ma obowiązek sprawdzić dokument oraz odnotować na rewersie recepty numer i  rodzaj dokumentu potwierdzającego takie uprawnienie oraz poświadczyć to swoim podpisem i pieczątką.

powrót